Jest Niedziela, 09 maja 2021 r.
Jesteś tutaj ->

Aneks z dnia 27.08.2011 do Regulaminu porządku domowego


Regulamin porządku domowego
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Nadzorczej 
Nr 4/2008 z dnia 28.01.2008 r.
 
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,NOWE MIASTO” W RZESZOWIEROZDZIAŁ I
CZĘŚĆ OGÓLNA
 
§1
 
Postanowienia regulaminu obowiązują członków Spółdzielni, właścicieli lokali, użytkowników lokali, najemców, osoby bez tytułu prawnego do lokalu.
Regulamin określa warunki, zasady współżycia mieszkańców, szczególnie dotyczą ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia oraz zasad korzystania z części wspólnych nieruchomości .
 
 
ROZDZIAŁ II
PRZEPISY W ZAKRESIE UTRZYMANIA BIEŻĄCEGO BUDYNKÓW, MIESZKAŃ, URZĄDZEŃ I INSTALACJI

§2
 
1. Zgodnie z §157 pkt. 7 Statutu Spółdzielni na żądanie co najmniej 3/4 osób posiadających tytuł prawny do lokali można założyć w klatce schodowej w pierwszych drzwiach wejściowych domofon.
     W/w decyzja obowiązuje wszystkich użytkowników lokali.
 
2. Po zamontowaniu domofonu, każdemu użytkownikowi lokalu dostarczony jest jeden klucz do pierwszych drzwi wejściowych bezpłatnie, który jednocześnie służy do otwierania drzwi do piwnic.
Każdy następny klucz do w/w drzwi dorabiany jest przez użytkownika lokalu - własnym kosztem.
 
3. Mieszkańcy winni przestrzegać zamykania drzwi wejściowych i drzwi do piwnic z uwagi na bezpieczeństwo i straty ciepła w okresie sezonu grzewczego.
 
 §3
 
Instalacja domofonowa utrzymywana jest z funduszu remontowego. Wyjątek stanowi APARAT UNIFON znajdujący się w każdym lokalu, którego koszty remontu i wymiany ponosi użytkownik lokalu.
 
§4
 
Do obowiązków Spółdzielni należy konserwacja zamków i samozamykaczy w pierwszych i drugich drzwiach wejściowych w drzwiach do piwnic, suszarni, wózkowni i innych pomieszczeń wspólnego użytku.
 
§5
 
1. Piwnice powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem do przechowywania zapasów potrzebnych w gospodarstwie domowym,  przetworów i produktów rolnych. 
 
2. W piwnicach niedopuszczalne jest przechowywanie i hodowanie zwierząt i ptactwa oraz prowadzenie wszelkiego rodzaju warsztatów naprawczych.
Zabrania się gromadzenia paliw, smarów, olejów butli i pojemników z gazem 
oraz innych materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 
3. Piwnice nie mogą służyć do gromadzenia makulatury, drewna, szmat, odpadków łatwopalnych i wydzielających nieprzyjemne zapachy.
 
§6
 
W piwnicach w których znajdują się zawory odcinające wodę, gaz, skrzynki rozdzielcze instalacji teleinformatycznych i elektrycznych- użytkownicy powinni zapewnić dostęp do tych urządzeń w razie potrzeby pracownikom Spółdzielni i upoważnionym służbom.
 
§7
 
Instalacja elektryczna oświetlenia piwnicy nie może służyć dla potrzeb zasilania urządzeń elektrycznych indywidualnego użytkownika w boksach piwnicznych takich jak: zamrażarki, lodówki, pralki, szlifierki, spawarki itp.
 
 
§8
 
Pomieszczenia węzłów rozdzielaczowych co i ccw nie mogą służyć do innych celów jak zgodnie  z przeznaczeniem. Dostęp do nich mają tylko służby Spółdzielni.
 
§9
 
W czasie trwania sezonu grzewczego użytkownicy boksów piwnicznych mają obowiązek zamykania okienek ze względu na straty ciepła.
 
§10
 
Na parterze budynków zlokalizowane są zbiorcze skrzynki pocztowe do których użytkownicy lokali  posiadają klucze do indywidualnych skrytek..
W przypadku uszkodzenia drzwiczek i zamka do skrytki obowiązek naprawy spoczywa na użytkowniku.
 
§11
 
W pomieszczeniach licznikowych - o ile występują na klatkach schodowych - niedopuszczalne jest składowanie przez mieszkańców jakichkolwiek przedmiotów.
 
§12
 
Na klatkach schodowych niedopuszczalne jest składowanie mebli ,urządzeń AGD, odzieży, obuwia, trzymanie rowerów itp.
 
§13
 
Zabrania się gromadzenia osób w klatce schodowej w celach organizowania gier, spożywania używek i hałaśliwych spotkań towarzyskich powodujących odczucie u mieszkańców naruszenia niniejszego regulaminu i zasad współżycia społecznego.
 
§14
 
Zasady przydziału i użytkowania pomieszczeń ADM i pomieszczeń po zlikwidowanych wsypach i kubłowniach określa załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.
 
§15
 
Pomieszczenia ogólnoużytkowe jak: pralnie, suszarnie, wózkownie użytkowane są przez współmieszkańców w sposób następujący:
 
1. Pomieszczenia te powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zabrania się przechowywania i składowania w tych pomieszczeniach mebli lub innych przedmiotów.
3. Za właściwe korzystanie oraz koordynację użytkowania odpowiedzialne są osoby posiadające klucze do tych pomieszczeń.
4. Na drzwiach tych pomieszczeń winna być informacja -gdzie znajdują się klucze.
 
§16
 
1. Włazy dachowe powinny być zamykane w celu uniemożliwienia wejścia na dach osobom nieupoważnionym.
2. Niedopuszczalne jest przebywanie na dachach w celu opalania się, spożywania napojów alkoholowych itp.
 
§17
 
Zabrania się samowolnego montowania przez użytkowników lokali wszelkich anten i innych urządzeń technicznych na dachu i ścianach budynku.
 
 
§18
 
Lokale w budynku mogą być użytkowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 
§19
 
1. Członek Spółdzielni, właściciel lub użytkownik lokalu jest obowiązany dbać o zajmowany lokal i inne przynależne lub przydzielone pomieszczenia a w szczególności  dokonywać napraw, konserwacji i w razie potrzeby wymian urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu  w  zakresie ustalonym niniejszym regulaminem. 
2. W przypadku nie dokonania niezbędnych napraw przez użytkownika, co wpływa ujemnie na bezpieczeństwo na sąsiednie lokale m.in: przecieki, nieszczelne przybory gazowe itp. spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy, a kosztami obciążyć użytkownika. 
 
§20
 
Obowiązki członka spółdzielni użytkownika lokalu:
1. Naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych. 
2. Naprawa i wymiana okien i drzwi (w przypadku wymiany należy zachowywać  dotychczasowy  podział).
3. Naprawa urządzeń i przyborów sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń.
4. Naprawa przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.
5. Malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawa uszkodzonych tynków, ścian i sufitów.
6. Malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych sanitarnych i grzewczych - w celu ich zabezpieczenia.
7. Naprawa lub wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu (gniazda, łączniki),
wraz ze skrzynką bezpiecznikową w lokalu.
8. Naprawa lub wymiana instalacji zw i cw w lokalu wraz zaworami odcinającymi.
9. Naprawa lub wymiana wodomierzy zw i cw w lokalu wraz z legalizacją.
10. Naprawa lub wymiana instalacji gazowej w lokalu wraz z zaworem odcinającym urządzenia gazowe, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej 
i szczelności urządzeń oraz przyborów gazowych w lokalu.
11. Naprawa lub wymiana gniazda AZART.
 
§21
 
Roboty konserwacyjne i remontowe nie wymienione w §20 należą do obowiązków Spółdzielni. 
 
§22
 
Zakres obowiązków dotyczących instalacji internetowej i telewizji kablowej regulują odrębne umowy zawarte pomiędzy operatorem a użytkownikiem.
§23
 
Wszelkie przeróbki w lokalu zarówno o charakterze ogólnobudowlanym jak również w zakresie instalacji mogą być wykonywane jedynie za pisemną zgodą Spółdzielni.
 
§24
 
Niedopuszczalne jest zatykanie, zaklejanie, ograniczanie powierzchni kratek wentylacji grawitacyjnej oraz podłączanie urządzeń wymuszających ciąg wentylacyjny.  
 
§25
 
Niedopuszczalne jest odprowadzenie spalin przewodem spalinowym z term gazowych do wentylacji grawitacyjnej. 
 
§26
 
Zabrania się składowania i przetrzymywania mebli i sprzętu na balkonach, loggiach jak również zwierząt i ptactwa oraz elementów które mogą stwarzać zagrożenie w czasie gwałtownych porywów wiatrów. 
 
 
ROZDZIAŁ  III
PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI ORAZ ZASAD WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW

§27
 
1. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są do przestrzegania czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach oraz na zewnątrz budynku.
2. Nie należy wyrzucać przez okno żadnych śmieci, niedopałków papierosów itp., wykładać na parapetach okien i balkonie pożywienia dla ptactwa ze względu na zabrudzanie elewacji i okien oraz terenów przyległych do budynku. 
Ptaki  można  dokarmiać w ustawionych na zewnątrz budynku karmnikach.
3. Nieczystości należy umieszczać w workach foliowych i wrzucać bezpośrednio do pojemników, a surowce wtórne do pojemników przeznaczonych do segregacji.
W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów - użytkownik zobowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczone miejsce.
4. Przy wykonywaniu robót i remontów w lokalu należy na bieżąco usuwać gruz i zbędne elementy bez gromadzenia ich na klatce schodowej.
 
§28
 
Koszty usuwania napisów, zniszczeń i dewastacji ścian, elewacji i klatek schodowych, drzwi, elementów małej architektury  dokonanych przez dzieci  
i młodzież -  ponoszą  rodzice lub ich opiekunowie.

§29
 
Do kanalizacji nie należy wrzucać rzeczy, które powodują zatykanie przewodów kanalizacyjnych.
 
§30
 
W godzinach od 22ºº do 6ºº rano obowiązuje cisza nocna.
 
§31
 
1. Niedopuszczalne jest trzepanie dywanów i pościeli, ubrań itp. na balkonach, logiach, klatkach schodowych. Do tego celu należy wykorzystywać trzepaki umieszczone na zewnątrz budynku w godz. 8ºº do 20ºº. Zabrania się trzepania w niedziele i święta. 
2. W godz. 20ºº do 8ºº zabrania się wykonywania robót budowlanych przy użyciu narzędzi powodujących hałas i zakłócanie spokoju współmieszkańcom.
 
§32
 
Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach powinno odbywać się w taki sposób aby strugi wody z ziemią nie ściekały po ścianach niszcząc elewację i brudząc położone niżej okna i balkony.
 
§33
 
1. Ze względu na bezpieczeństwo osób oraz ochronę zieleni na osiedlu psy należy wyprowadzać na smyczy , w kagańcach zaopatrzone w identyfikator. 
2. Niedopuszczalne jest wyprowadzanie psów i kotów w okolice placów zabaw i piaskownic.
 
3. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania po nich odchodów.
 
 
4. Właściciele utrzymujący zwierzęta w domu zobowiązani są do posiadania aktualnych badań i szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
 
§34
 
Właściciele pojazdów mechanicznych powinni parkować swoje pojazdy w miejscach do tego przeznaczonych nie niszcząc zieleni.

§35
 
1. Reklamy i szyldy na drzwiach i ścianach domów mogą być umieszczane za pisemną zgodą Spółdzielni.
 
2. Zabrania się umieszczania ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynku, w kabinach wind i na ścianach.
 
§36
 
Nie należy hałasować ustawiając zbyt głośno sprzęt audio-wideo.
 
§37
 
Korzystanie przez dzieci z urządzeń zabawowych i boisk na terenie osiedla powinno odbywać się pod nadzorem rodziców lub opiekunów.
 
 
ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
 
Mieszkańcy powinni zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi i zapoznać się przepisami  zawartymi w instrukcji przeciwpożarowej  umieszczonej na parterze budynku i przestrzegać zawartych w niej przepisów. 
 
§ 38
 
W celu uniknięcia powstawania pożarów w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych zabrania się :
1. Ustawiania piecyków, kuchenek na podstawach palnych jak np. drewnianych podłogach, stołach, skrzynkach itp.
2. Pozostawiania bez dozoru palących się kuchenek spirytusowych, gazowych, piecyków gazowych i żelaznych, włączonych do sieci kuchenek elektrycznych, żelazek, piecyków elektrycznych.
3. Pozostawiania dzieci bez dozoru osób starszych w czasie palenia się kuchenek, piecyków gazowych, spirytusowych, elektrycznych.
4. Pozostawiania zapałek, zapalniczek w miejscach dostępnych dla dzieci, oraz pozwalania dzieciom na zabawę zapałkami i innymi materiałami palnymi i wybuchowymi.
5. Zezwalania dzieciom na zapalanie świec i ogni sztucznych na choinkach bez nadzoru osób starszych.
6. Składowania i przechowywania w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych materiałów łatwopalnych.
7. Przechowywania płynów łatwopalnych nawet w małych ilościach w pobliżu urządzeń ogrzewczych (kuchenek, piecyków, rur dymowych, drzwiczek wyciorowych itp.)
8. Palenia papierosów, tytoniu oraz używania ognia otwartego na strychach i w piwnicach, wózkowniach, kabinach wind, pomieszczeniach ADM i powsypowych, i innych pomieszczeniach wspólnego użytku. 
9. Zakładania prowizorycznych instalacji elektrycznych oraz dokonywania we własnym zakresie napraw instalacji elektrycznej. Naprawy winien dokonywać uprawniony do tego elektryk.
10. Reperowania spalonych bezpieczników drutami itp. W miejsce spalonych bezpieczników należy założyć nowe.
11. Dla zabezpieczenia swobodnego poruszania się w przypadku pożaru korytarzy i przejść (szczególnie piwnicznych), klatek schodowych nie wolno zastawiać i gromadzić mebli, opakowań, wózków dziecięcych itp.
12. Wszelkie instalacje gazowe jak również ich naprawy mogą być wykonywane tylko przez firmy i osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
13. Przewodów do gazu nie wolno używać do uziemienia urządzeń elektrycznych i radiofonicznych.
14. Obowiązkiem każdego mieszkańca – użytkownika lokalu, jest maksymalna dbałość o lokal i urządzenia w celu przeciwdziałania możliwości powstania pożaru.
15. W razie wybuchu pożaru, bez względu na jego rozmiar, należy zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy Posterunek Policji, wskazując dokładnie miejsce pożaru.
 
 

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]